Kto je Duch Svätý

Kto je Duch Svätý?

Otázka: „Čo alebo kto je Duch Svätý? Vidím, že ho na svojej stránke spomínate na viacerých miestach…“

Naša odpoveď:

Duch Svätý je reálna osoba, ktorá prišla prebývať do sŕdc skutočných nasledovníkov Ježiša Krista po tom, čo on vstal z mŕtvych a vystúpil do neba (pozri 2. kapitolu Skutkov apoštolov). Ježiš povedal svojim nasledovníkom:

„A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.“1

Duch Svätý nie akýsi vágny, éterický obláčik pary ani neosobná sila či energia. Je to osoba, ktorá je v každom ohľade rovná Bohu Otcovi a Bohu Synovi. Je treťou osobou Trojice. Ježiš povedal:

„Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“2

Všetky Božské vlastnosti, ktoré sa pripisujú Otcovi a Synovi, sa rovnako pripisujú aj Duchu. Keď človek vierou a prijatím Ježiša Krista prežije znovuzrodenie,3 Boh v ňom začne prebývať prostredníctvom Ducha Svätého.4 Duch Svätý nie je energia, ale osoba: na rozdiel od energie má intelekt,5 emócie6 aj vlastnú vôľu.7

Úloha Ducha Svätého

Prvoradou rolou Ducha Svätého je to, že ľuďom prináša svedectvo o Ježišovi Kristovi.8 Do ľudských sŕdc vkladá pravdu o Ježišovi Kristovi. Duch zároveň kresťanov vyučuje.9 Odhaľuje im Božiu vôľu a Božie pravdy. Ježiš povedal svojim učeníkom:

„No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“10

„Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy… A zvestuje vám aj to, čo príde.“11

Duch Svätý prebýva vo veriacich, aby premieňal ich charakter na Božiu podobu. Duch v našom živote prináša „ovocie“: lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť a sebaovládanie,12 – tak, ako by sme to my nikdy nedokázali. Miesto toho, aby sme sa z vlastných síl snažili byť láskaví, trpezliví, dobrí atď., Boh chce, aby sme sa spoľahli na neho, že to on nás takými urobí. Preto kresťanom prikazuje, aby „žili Duchom“13 a aby sa nechali „napĺňať Duchom“.14 Zároveň Duch dáva kresťanom silu, aby si navzájom slúžili a aby vďaka tomu mohli oni aj iní kresťania duchovne rásť.15

Duch Boží zohráva svoju úlohu aj v živote neveriacich. Usvedčuje ich srdcia o hriechu (a o potrebe odpustenia), o Božej spravodlivosti (a Ježišovej smrti namiesto nás), o konečnom Božom súde (kde bude súdiť tých, ktorí ho odmietli spoznať).16 Duch Svätý nedá našim mysliam a srdciam pokoj, kým úprimne neoľutujeme naše hriechy a neobrátime sa k Bohu, aby nám odpustil a dal nám nový život.