Svätá Trojica

Čo je Svätá Trojica? Je Boh jeden, alebo sú traja?

Otázka: „Môžete mi vysvetliť, čo je Svätá Trojica? Je Boh jeden, alebo sú traja?“

Naša odpoveď:

Všetci žijeme v trojrozmernom svete. Všetky hmotné predmety majú určitú dĺžku, šírku a hĺbku. Vezmi si napríklad takú knihu. Tiež má svoju dĺžku, šírku a hĺbku. Jej dĺžka nie je jej šírkou, jej šírka zas nie je jej hĺbkou. Tieto tri dimenzie môžu byť opisované aj jednotlivo, ale zároveň sú navzájom späté. Ak odstrániš jednu z týchto dimenzií, už neopisuješ knihu.

Podobne, aj trojica má troch odlišných členov, ktorí sú navzájom spätí. Biblia jasne hovorí o Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu Svätom. Otec nie je ten istý ako Syn. Syn nie je ten istý ako Duch Svätý. Ten zas nie je ten istý ako Otec. Každý z nich má Božskú podstatu, ale nie sú to traja bohovia, ale len jeden Boh.

Keby sme to mali vyjadriť jazykom matematiky, nebola by to rovnica 1 + 1 + 1 = 3. Bola by to rovnica 1 x 1 x 1 = 1.

Boh je trojjediný Boh. Slovo trojjediný sa skladá z častí „troj-“ a „jediný“. Slovom „Trojica“ vyjadrujeme to, čo nám Biblia zjavuje o Bohu: že ide o tri osoby, ktoré zdieľajú tú istú Božskú podstatu.

Niektorí ľudia sa to snažili ilustrovať pomocou rôznych prirovnaní. Napríklad H2O sa môže vyskytovať v podobe vody, ľadu a pary. Sú to tri rôzne podoby, ale stále je to H2O.

Ako ďalšie prirovnanie môže poslúžiť vajíčko, ktoré má škrupinu, bielok a žĺtok, a všetko je to vajíčko. Toto prirovnanie však trochu pokrivkáva – naznačuje, že môžu byť nejaké „časti“ Boha, čo nezodpovedá skutočnosti.

Boh Otec je plne Bohom. Boh Syn (Ježiš) je tiež plne Bohom. Aj Duch Svätý je plne Bohom. Je však len jeden Boh. V našom svete, s našou obmedzenou ľudskou skúsenosťou, je ťažké porozumieť učeniu o Božej Trojici. Boh však vystupuje v tejto podobe od samého začiatku Biblie. Všimni si množné číslo hneď na začiatku Biblie: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu…“1 Boh tu neodkazuje na iné bytosti (anjelov atď.), ale hovorí sám so sebou v množnom čísle, keďže je trojjediný.

Čo hovorí o Svätej Trojici Biblia

Aj keď nejde o vyčerpávajúci zoznam, tu je pár ďalších biblických citátov, ktoré ukazujú, že Boh je jeden, avšak v troch osobách:

  • „Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.“2
  • „Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha.“3
  • „Vieme,… že okrem jedného Boha niet iného.“4
  • „Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.“5
  • „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha…“6
  • Ježiš veľakrát zdôrazňoval svoju totožnosť s Bohom. Nebol len veľký učiteľ či prorok, alebo len Boží syn, ale sám bol Bohom: „Ja a Otec sme jedno.“7 „Kto videl mňa, videl aj Otca.“8 „A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“9
  • „Ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“10
  • „Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“11
  • „Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.“12
  • Ježiš pred svojím odchodom učeníkom predpovedal príchod Ducha Svätého: „A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás… Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.“13