Ježiš Boh

Povedal Ježiš niekedy, že je Boh?

Jeho nasledovníci boli presvedčení, že Ježiš je Boh:

Pavol: „On je obraz neviditeľného Boha.“1 „Veď očakávame splnenie našej nádeje, že sa ukáže vo svojej sláve náš veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus.“2 „Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.“3 „Majte to isté zmýšľanie medzi sebou, aké mal Kristus Ježiš: On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom. Ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom a javil sa ako človek.“
Ján: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh…To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“5
Peter: „… a Kristus, Pán, nech je svätý vo vašich srdciach.“6

Čo však povedal Ježiš sám o sebe? Označil sa vôbec niekedy za Boha? Podľa Biblie jednoznačne áno! Nižšie sú uvedené niektoré z jeho tvrdení:

Ježiš tvrdil, že je rovný Bohu:

Ježiš povedal, že existoval skôr než Abrahám (ktorý žil cca. 2000 rokov pred Kristom)
„Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa.“ Židia mu povedali: „Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som!“7

Ježiš povedal, že vidieť jeho znamená vidieť Boha
Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.“8

Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“ Ozval sa Filip: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“9

Ježiš povedal, že môže odpúšťať hriechy (čo môže len Boh)
„Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov. Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom.10

A povedal im: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.“11

Ježiš povedal, že je sudca a má moc udeliť večný život (čo môže len Boh)
„Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce. Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.“12

Povedal jej Ježiš: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“13

„Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“14

„Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“15

Ježiš povedal, že je ten istý ako Boh
„Ja a Otec sme jedno.“ Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete?“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek.“16

Ježiš tvrdil, že je zdrojom nášho života:

„Ja som chlieb života“
Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.“17

„Ja som cesta, pravda i život“
Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“18

„Ja som svetlo sveta“
Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“19

„Spoznáte pravdu“
„Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“20

„Prišiel som, aby mali život v hojnej miere“
„Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier… Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“21

„Budem ho milovať a zjavím sa mu“
„Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.22

„Som s vami po všetky dni“
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“23

Stále váhaš, či je Ježiš Boh? Prečítaj si nasledujúce dôkazy v tomto článku: Bol Ježiš Boh?

Všetky citáty sú z Biblie: (1) Kolosanom 1, 15; (2) Títovi 2, 13; (3) Kolosanom 2, 9; (4) FIlipanom 2, 5-7; (5) Ján 1, 1 a 14; (6) 1. Petrov 3, 15; (7) Ján 8, 56-58; (8) Ján 12, 44-46; (9) Ján 14, 6-9; (10) Matúš 9, 6-8; (11) Ján 8, 23-24; (12) Ján 5, 21-23; (13) Ján 11, 25; (14) Ján 10, 27-28; (15) Ján 6, 40; (16) Ján 10, 30-33; (17) Ján 6, 35; (18) Ján 14, 6; (19) Ján 8, 12; (20) Ján 8, 31-32; (21) Ján 10, 10-11; 27-28; (22) Ján 14, 21; (23) Matúš 28, 20.