Hľadanie Boha

Ako nájsť Boha? 7 krokov

Dnes máme k dispozícii množstvo duchovných ciest. Každý má určitú predstavu „ideálneho“ boha. Možno si myslíme, že by mal byť mocný, schopný mať s nami vzťah či starostlivý. Nájdenie toho správneho Boha s veľkým „B“ môže byť zložitá záležitosť. Podľa čoho sa teda máme rozhodnúť?

Rád by som ti predstavil kritériá, ktoré som pri svojom hľadí zobral do úvahy ja, a uvediem aj dôvody, prečo som si napokon vybral Boha Biblie.

Zásada č. 1: Hľadaj boha, ktorý je väčší než my ľudia

Niet pochýb o tom, že ľudstvo dosiahlo počas uplynulých rokov veľké pokroky. Vďaka pokročilým technológiám môžeme žiť dlhšie než naši predkovia, lietame nadzvukovou rýchlosťou a jediným ťuknutím klávesy na počítači môžeme byť kdekoľvek na svete. Ale aj keď v určitých smeroch napredujeme, zdá sa, že v mnohých ďalších upadáme. Stále rastie počet násilných trestných činov, rozvodov, počet samovrážd tínedžerov. Tisícky ľudí sa nakazia vírusom HIV každý deň. Stovky miliónov ľudí prežíva chronický hlad.

Žiaľ, tento zoznam by mohol ešte pokračovať. Ak sme bohom my ľudia, potom sa nezdá, že by sa nám príliš darilo. Nebolo by preto lepšie mať boha, ktorý je väčší než ľudstvo a ktorý nás dokáže vziať ďalej, než sme schopní zájsť sami?

Boh, ktorého opisuje Biblia, je práve taký. Tvrdí, že je Stvoriteľom vesmíru – transcendentnou, vševedúcou, všemocnou bytosťou, ktorá vždy existovala a ktorá zároveň všetko udržuje. „Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami roztiahol nebesá a všetkým ich vojom som dal príkaz.“1 „Ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja.“2

Zásada č. 2: Hľadaj boha, ktorého môžeš osobne spoznať

V dnešnej dobe je populárne predstavovať si boha ako nejakú energiu alebo všeprenikajúcu silu, ktorá je prítomná vo všetkých veciach. Čo je však také lákavé na niečom, čo je neosobné, vzdialené a čo prakticky nie je možné poznať? Nebolo by napríklad lepšie mať boha, ktorý je skôr ako otec alebo matka, súrodenec či priateľ? Ako niekto, s kým sa môžeš rozprávať, kto zdieľa tvoje ťažkosti, kto ťa povedie a s kým budeš prežívať svoj život?

Boh Biblie je nepredstaviteľne veľký a „iný“, ale pritom je možné poznať ho. Aj keď nie je viditeľný, môžeme s ním hovoriť, pýtať sa ho a počúvať ho, a on nám poskytne odpovede a vedenie pre náš život.

Človek môže mať s Bohom rovnaký vzťah ako s blízkym členom rodiny. Tých, ktorí ho poznajú, Boh nazýva svojimi deťmi, svojou nevestou, svojimi priateľmi. Nie je neosobný. Môžeme ohľadom neho poznať viac než len fakty, môžeme ho totiž poznať dôverne ako svojho najlepšieho priateľa. „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“2

Zásada č. 3: Hľadaj boha, ktorý rozumie ľudskému životu

Niektorí si predstavujú boha ako vzdialeného – ako niekoho, kto síce stvoril vesmír, ale potom ho nechal, aby fungoval sám od seba. Nebolo by však lepšie, keby bol zapojený do všetkého, čo sa deje na Zemi? Nebolo by lepšie, keby dokázal porozumieť našim problémom a starostiam a vedel by, ako vyzerá život v tomto nevľúdnom svete?

Biblický Boh vie, čo znamená byť jedným z nás. Ježiš Kristus nebol len Boží Syn, ale aj Boh, ktorý na seba zobral ľudskú podobu a ľudskú prirodzenosť. „Na počiatku bolo Slovo [Ježiš], to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. A Slovo sa stalo telom [človekom] a prebývalo medzi nami.“4

O Božom Synovi Biblia hovorí: „Syn je odblesk Božej slávy a obraz jeho podstaty.“5 On je „obraz neviditeľného Boha.“6 On je „Mocný Boh, Večný Otec,“7 ktorý „vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí.“8 „V ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.“9 A „v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné.“10 Ježiš o sebe priamo vyhlásil: „Ja a Otec sme jedno.“11

Ježiš bol plne Bohom, ale zároveň bol aj plne človekom. Narodil sa do chudobnej rodiny, nebol fyzicky príťažlivý, stretával sa s predsudkami a nenávisťou, nerozumela mu ani jeho rodina a priatelia a nakoniec bol nespravodlivo popravený. Mával hlad i bolesti, spal, jedol, plakal. Prežil všetky možné telesné ťažkosti, s ktorými zápasíme aj my. Preto Biblia hovorí, že Ježiš je schopný „spolucítiť s našimi slabosťami…(On) bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu.“12

Zásada č. 4: Hľadaj boha, ktorý sa o teba skutočne zaujíma a má ťa rád

Väčšinu vecí, ktoré robíme, motivuje naša túžba byť milovaný a prijatý. Chceme, aby o nás mali ľudia skutočný záujem a nevenovali nám len povrchnú pozornosť. A chceme, aby za ich záujmom stáli aj konkrétne skutky. Neplatí to isté aj o bohu? Inými slovami: Nebolo by najlepšie, keby sa o nás skutočne zaujímal a tiež nám to nejakým hmatateľným spôsobom dokázal?

Biblický Boh o nás záujem skutočne má. Biblia priamo hovorí, že „Boh je láska.“13 Ale toto by mohli byť len prázdne slová, keby neboli podložené aj skutkami. On však dokázal, ako veľmi mu na nás záleží…

„Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“14

Keďže dokonalý Boh nemôže mať vzťah s nedokonalými, hriešnymi ľuďmi, Ježiš v podstate zomrel za nás, namiesto nás, aby sme mohli byť pred Bohom očistení: „Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na [Ježiša] uvalil neprávosti nás všetkých.“15

Bohu na nás tak záležalo, že poslal svojho Syna, aby zomrel miesto nás. Teraz môžeme zažiť úplné odpustenie a nadviazať s ním ničím neobmedzený vzťah.

Zásada č. 5: Hľadaj boha, ktorý to má všetko pod kontrolou

Nedokazujú všetky zlé veci, ktoré sa vo svete dejú, že boh, ktorý by bol všemocný, jednoducho neexistuje? Nemusí to tak byť. Aj dokonalý boh môže dopustiť, aby sa niekedy stali zlé veci ako súčasť nejakého vyššieho zámeru.

Boh Biblie je práve takýto. Tvrdí, že nič na zemi sa nestane bez jeho povolenia. To však neznamená, že všetko, čo sa deje, sa mu aj páči. O niektorých veciach jasne vyhlásil, že sú zlé, niektoré veci ho zarmucujú. Z nejakého dôvodu predsa dopustí, že sa takéto veci stávajú – možno preto, že tieto zlé veci sú súčasťou slobodnej vôle, ktorú ako ľudské bytosti máme. A ak nemáme byť obyčajnými bábkami v Božích rukách, Boh našu slobodnú vôľu plne rešpektuje (a nechá nás, aby sme iným hoci aj ubližovali).

Biblický Boh má však svoj plán a nezastaví sa, pokiaľ sa tento plán neuskutoční. Čo je týmto plánom? Konečným Božím cieľom je prebývať s ľuďmi v úplne inom prostredí, než v akom žijeme dnes. O tomto budúcom svete hovorí: „Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Hľa, všetko tvorím nové.“16

Zásada č. 6: Hľadaj boha, ktorý dá tvojmu životu zmysel

Spomeň si na nejakú dôležitú úlohu alebo projekt, ktorý si mal urobiť. Keď si ho dokončil, pravdepodobne si mal pocit uspokojenia z dobre vykonanej práce. Chcel by si, aby sa to isté dalo povedať o celom tvojom živote? Aby mal nejaký zmysel? Neviem ako ty, ale ja chcem, aby môj život stál za to. Keď budem umierať, chcem vedieť, že za sebou niečo zanechávam, že som pre tento svet a ľudí niečo urobil.

Biblický Boh to môže urobiť. Sľubuje, že môže dať aj tvojmu životu zmysel a naplnenie. Vo vzťahu s ním môžeš konať „dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.“17

Boh Biblie tiež hovorí, že v každodennom vzťahu môže viesť tvoj život tak, aby si robil to, čo ho teší a čo je pre teba vždy to najlepšie. „Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.“18 To neznamená, že život bude odrazu dokonalý a skvelý, Stále budú existovať choroby, problémy a osobné zlyhania. Život nebude dokonalý, ale bude bohatší. Boh hovorí, že z poznania jeho samotného plynie: „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.“19

Zásada č. 7: Hľadaj boha, ktorý ponúka skutočné naplnenie

Všetci chceme cítiť, že náš život je naplnený. Hlboko vo svojej duši pociťujeme smäd, ktorý chce byť za každú cenu uhasený. Zdá sa však, že nech sa akokoľvek snažíme, tento smäd nedokážu uhasiť pozemské veci ako peniaze, majetok, romantický vzťah či zábava. Nebolo by skvelé, keby existoval Boh, ktorý dokáže tento smäd uspokojiť?

Boh Biblie ponúka život, ktorý je maximálne uspokojujúci. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“20 A tiež povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.“21

Biblický Boh teda sľubuje, že naplní túto vnútornú túžbu, ktorú zjavne nedokáže uspokojiť nič iné. Tak nás totiž stvoril.

Dobrá správa: TAKÝTO BOH EXISTUJE

V mojom hľadaní dokonalého Boha som narazil len na jedného, ktorý spĺňal všetky moje kritériá. Je to Boh, ktorého opisuje Biblia. On je tým ideálnym Bohom.

Tento článok len stručne načrtol, aký je vlastne Boh Biblie. Pokiaľ o ňom chceš vedieť viac, môžeš si prečítať jednu knihu Biblie – Jánovo evanjelium. Ak to myslíš úprimne, nebolo by logické, že sa ti on sám dá poznať? Boh hovorí: „Milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma.“22 „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.“23

Pýtaš sa, ako je možné tohto ideálneho Boha poznať? Nadviazanie styku s ním sa určitom zmysle podobá svadbe. Predchádza mu rozhodnutie dobrovoľne vstúpiť do určitého vzťahu. Rovnako aj vo vzťahu s Bohom záleží na tebe, či sa rozhodneš povedať mu svoje „áno“.

Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi. Všetci sme boli stvorení na jeho obraz. A žiadny hriech v tvojom živote ti nemôže zabrániť, aby si s ním nadviazal vzťah. Boh sa s problémom hriechu vysporiadal na kríži, kde bol Ježiš ukrižovaný. Teraz je rad na tebe, aby si vierou prijal, že Ježiš zomrel aj za teba, bez ohľadu na to, čo si v minulosti urobil.

Vnímaš, ako Boh klope na tvoje srdce? Ježiš povedal: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“24 Ak chceš teraz pozvať tohto Boha do svojho života, pomôže ti v tom nasledujúca modlitba (samozrejme na konkrétnych slovách nezáleží, dôležitá je úprimnosť tvojho srdca):

„Bože, vyznávam ti, že som zhrešil. Ďakujem, že Ježiš vzal na seba všetky moje hriechy. Chcem prijať tvoje odpustenie a začať s tebou nový vzťah. Vstúp do môjho života ako môj Spasiteľ a Pán, staň sa mojím Bohom a urob ma takým človekom, akým ma chceš mať.“

Všetky citácie sú z Biblie. [1] Izaiáš 45, 12; [2] Izaiáš 46, 9; [3] Ján 17, 3; [4] Ján 1, 1.14; [5] Židom 1, 3; [6] Kolosanom 1, 15; [7] Izaiáš 9, 6; [8] Filipanom 2, 8; [9] Kolosanom 2, 9; [10] Kolosanom 1,16; [11] Ján 10, 30; [12] Židom 4, 15; [13] 1. list Jánov 4, 8. 16; [14] 1. list Jánov 4, 9-10; [15] Izaiáš 53, 6; [16] Zjavenie Jána 21, 3-5; [17] Efezanom 2, 10; [18] Príslovia 3, 6; [19] Galaťanom 5, 22-23; [20] Ján 10, 10; [21] Ján 6, 35; [22] Príslovia 8, 17; [23] Matúš 7, 7; [24] Zjavenie Jána 3, 20.