Pravidlá súťaže – Veľkonočná súťaž

Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Veľkonočná súťaž o iPad 8” (ďalej len „súťaž“) je občianske združenie Hlas pre Krista (ďalej len HPK), Kolískova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 317 69 004 (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Cieľom súťaže je podpora a propagácia aktivít usporiadateľa.

Trvanie súťaže:

Do súťaže sa možno zapojiť od 29. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Žrebovanie výhercu prebehne 12. 4. 2021.

Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov
  • ktorá splnila všetky podmienky účasti v súťaži podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami súťaže

Podmienky súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže napíše do pripraveného formulára odpovede na otázky.

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru k občianskemu združeniu HPK, a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Prevádzkovateľ má právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí použili viacero emailových adries. Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza. 

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže prebehne pod dohľadom 2 zamestnancov usporiadateľa dňa 12. 4. 2021, náhodným výberom pomocou aplikácie CommentPicker. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec  HPK v priebehu 3 pracovných dní od termínu žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom emailu. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Výhra:

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 1x nový Apple iPad 8. generácie (2020) s 10,2-palcovým Retina displejom, wi-fi, 32GB

Hodnota výhry je 343 €. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje usporiadateľ.

Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry e-mailom.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 3 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 14 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v dotazníku „Veľkonočná súťaž o iPad 8“. Tieto osobné údaje sa spracúvajú v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov usporiadateľa a môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa. 

Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek po skončení súťaže odvolaný písomnou formou na sutaz@everystudent.sk

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. 

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. 

Dane:

Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Účastníci súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

V Bratislave, 26. 3. 2021

Ing. Tomáš Majer
štatutár o. z. HPK