Islam a kresťanstvo

Ježiš v islame: podobnosti a rozdiely

Aké sú podobnosti a rozdiely medzi kresťanstvom a islamom? Ako vnímajú Ježiša moslimovia a kým je Ježiš pre kresťanov? Preskúmaj 6 hlavných oblastí, v ktorých sa islam líši od kresťanstva.

Cieľom tohto článku nie je kritizovať islam ani jeho vyznávačov. Pripravili sme ho pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo o kresťanstve a Ježišovi v porovnaní s tým, čomu veria moslimovia. Zameriame sa na týchto šesť tém:

 1. Moslimovia pokladajú časť Biblie za zjavenie od Boha (Alaha), ale veria, že do veľkej miery bola zmenená a obsahuje veľa častí, ktoré neboli súčasťou pôvodného zjavenia.
 2. Islam sa považuje za „nástupcu“ judaizmu a kresťanstva.
 3. Islam tvrdí, že Boh nemôže mať syna.
 4. Podľa moslimov Ježiš nezomrel na kríži, ale Boh (Alah) si ho vzal priamo do neba.
 5. Islam popiera ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša.
 6. Islam považuje Ježiša za najvyššieho proroka a posla od Boha (Alaha).

1. Zmenila sa Biblia v porovnaní so svojím originálom?

Na úvod začneme niekoľkými výrokmi z Biblie: „Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane.“1

Božie slovo tu bude navždy. Všetko v Božom slove sa ako celok splní až do konca. V Biblii sa opakovane uvádza: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“2

Takisto sa v nej píše: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti.“3 Celá Biblia je inšpirovaná Bohom.

A tiež: „Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky.“4

Musíme si položiť otázku: Dokáže Boh obhájiť svoje slovo? Môže Boh splniť biblické výroky, ktoré hovoria o tom, že jeho slovo nikdy nepominie a neostane nenaplnené? Samozrejme áno! Boh dokáže ochrániť svoje slovo tak, aby aj po tisíckach rokov ostalo nezmenené.

Korán nehovorí, že Biblia bola zmenená

Naopak. Akceptuje Tóru aj Bibliu. Častokrát spomína Tóru, „Zabur“ (Starú zmluvu a Žalmy) a „Indžíl“ (Novú zmluvu).

Keď 600 rokov po narodení Ježiša Krista vznikol islam, Biblia bola Mohamedovými nasledovníkmi stále považovaná za pravdivú knihu.

Možno sa pýtaš: „Zmenila sa Biblia od 6. storočia?“ Nezmenila. Stačí si porovnať dnešnú Bibliu s ktoroukoľvek dobovou Bibliou.

Kompletné Biblie môžeme nájsť už z roku 300 po Kr., čo sú stovky rokov pred vznikom Koránu. Jednu takú môžeš nájsť v Britskom múzeu, ďalšiu vo Vatikáne, ako aj na mnohých iných miestach. Ak porovnáš súčasnú Bibliu s Bibliami z roku 300 po Kr., zistíš, že Biblia, ktorú používame dnes, je rovnaká ako tie staré.

Dôkazy o pravdivosti Biblie

Vedel si, že v súčasnosti existuje takmer 25 000 ručne písaných kópií častí Novej zmluvy? Po porovnaní rukopisov historici usúdili, že súčasná Nová zmluva sa prinajmenšom na 99,5 % zhoduje s originálom. Nezmenila sa. (Zvyšok 0,5 % sú rozdiely týkajúce sa pravopisu, nie zmien vo význame.)

Možno si už počul o archeologických nálezoch zvitkov od Mŕtveho mora. Nájdené boli v jaskyniach v Kumráne, neďaleko severozápadného cípu Mŕtveho mora. Niektoré z týchto rukopisov pochádzajú zo 7. storočia pred Kristom.

Výskumníci porovnali súčasnú Bibliu so zvitkami, ktoré našli. Zistili, že sú veľmi podobné, takmer na 100 % identické.

Nedaj si nahovoriť, že Nová zmluva alebo Biblia boli v porovnaní s ich pôvodným rukopisom zmenené. Je to jednoducho historicky nesprávne tvrdenie.

Biblia nebola zmenená.

A čo evanjeliá? Nepíše sa v každom niečo iné?

Novej zmluve máme štyri evanjeliá: Evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána. V skutočnosti tieto len dokazujú, že Biblia sfalšovaná nikdy nebola. Sú to štyri svedecké výpovede, štyri opisy Ježišovho života, toho, čo povedal a čo urobil.

Predstav si, že by jeden alebo dvaja, alebo povedzme štyria ľudia, boli svedkami dopravnej nehody, ktorá sa stala na rohu ulice. Každý z nich by bol vyzvaný, aby vypovedal na súde a opísal dopravnú nehodu. Myslíš si, že by všetci opísali udalosť presne tak isto, že by boli všetky svedectvá od slova do slova rovnaké? Zrejme nie. Každý svedok opíše, čo videl, zo svojej vlastnej perspektívy. Presne to sa udialo, keď o Ježišovi napísali štyri výpovede štyria očití svedkovia jeho života.

Po stáročia sa v súdnictve vyžadovali výpovede svedkov. A čo je podstatné, nemohlo to byť slovo proti slovu. V mnohých prípadoch bol potrebný viac ako jeden svedok. Nová zmluva cituje Starú zmluvu nasledovne: „…každá výpoveď bude postavená na výpovedi dvoch alebo troch svedkov.“5

Nielenže máme štyroch svedkov Ježišovho života, ktorí napísali evanjeliá, ale i ďalších svedkov – autorov zvyšku Novej zmluvy: Jakuba, Pavla, Júdu, Petra a iných.

Ján zapísal: „… čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme…“6 Boli to očití svedkovia Ježišovho života. A tak napísali, čo videli.

Prečo je toľko prekladov Biblie?

Biblia bola napísaná v hebrejčine a gréčtine. Akákoľvek Biblia, bez ohľadu na to, v ktorom roku bola vytlačená, je vždy prekladom z hebrejského a gréckeho originálu. (Biblie sa napríklad nikdy neprekladajú zo slovenčiny do slovenčiny. Pri preklade sa vychádza vždy z pôvodného textu.)

Existujú aj voľne prepísané Biblie, ale tie nie sú prekladmi. Nazývajú sa parafrázy. Prekladom nazývame text preložený z pôvodného hebrejského a gréckeho textu.

Hebrejské a grécke biblické rukopisy boli preložené do tisícov jazykov. Prečo? Pretože Boh chce, aby každý človek na svete poznal dobrú zvesť o spáse.

Preložiť Bibliu nie je náročné, až na poetické knihy (Príslovia, Veľpieseň, Žalmy). Biblia vo svojom základe pojednáva o našom každodennom živote veľmi jednoduchým jazykom. Dá sa ľahko preložiť. Fakt, že Biblia je jasná a jednoduchá správa, je ďalším dôvodom, prečo Biblii dôverovať.

Ľudstvo je v problémoch a smeruje do pekla. Lebo všetci zhrešili a vzdialili sa od Boha. Potrebujeme jasné posolstvo o tom, ako sa zachrániť. Biblia hovorí o tom, ako nám môže byť odpustené, ako môžeme prežívať blízky vzťah s Bohom, ktorý začína teraz a trvá večne. Je to správa, ktorá mení naše životy.

2. Hovorí Boh, že jedno náboženstvo nahradí iné?

Bolo úmyslom Boha, aby sme sa najskôr stali židmi, potom sme prešli na kresťanstvo a napokon na islam?

Nie, nebolo. Boh je nemenný. Nikdy nemal záujem budovať náboženstvo.

Počnúc Abrahámom, Boh bol presvedčený, že ak sa ľuďom zjaví, môžu si s ním vytvoriť vzťah. Boh nás stvoril pre vzťah, a nie pre vyznávanie náboženstva. Vzťah s nami bol jeho hlavný zámer.

Začnime od počiatku, Adamom a Evou. Komunikovali s Bohom priamo a každá ich potreba bola naplnená.

Potom sa im v podobe hada zjavil Satan a pokúšal ich. Žiaľ, rozhodli sa veriť Satanovi a neposlúchli, čo im povedal Boh. Výsledkom bolo, že Adam a Eva stratili vzťah s Bohom.

Boží nepriateľ

A vieš, čo vzápätí povedal Boh Satanovi? Boh prehlásil, že potomstvo ženy bude Satanovým nepriateľom. Satan zraní potomstvu pätu a dosiahne čiastočné víťazstvo, ale ženino potomstvo Satanovi rozšliape hlavu, a tým ho definitívne porazí.

Biblia o tom hovorí: „Hospodin, Boh, povedal hadovi: ‚Pretože si to urobil, budeš prekliaty, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!‘“7

Keď Satan zraní pätu potomstvu, dosiahne na krátky čas víťazstvo.

Kto je jediný človek v celej histórii, ktorý sa zrodil len zo ženy a nesplodil ho muž so ženou? Ježiš, Máriin syn!

Satan „potomkovi ženy“ zraní pätu, no potomok rozšliape Satanovi hlavu. Jediný spôsob, ako zabiť hada, je rozmliaždiť mu hlavu.

Čo to znamená? Je len jedno vysvetlenie.

Víťazstvo nad nepriateľom

Ježiš pocítil úder Satana, keď visel pribitý na kríži. Ale Ježiš zasadil Satanovi zdrvujúcu ranu. Na kríži Satana premohol. Ježiš zaplatil za hriechy celého ľudstva a každému ponúkol odpustenie a cestu návratu do vzťahu s Bohom.

Prorok Izaiáš o tomto potomkovi napísal:

„Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili.

Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý.

On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.

Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.“8

O kom hovorí prorok Izaiáš? Je to absolútne jasné! Rozpráva o Ježišovi. A kedy to bolo napísané? Viac ako 600 rokov pred narodením Ježiša Krista.

Božie posolstvo je nemenné

Od počiatku, celé tisícročia, Boh stále oznamoval, že Ježiš príde a zomrie presne tak, ako čítame v Izaiášovi. Čo by si si myslel o Bohu, keby sa v poslednej chvíli rozhodol inak? Čo ak by Boh po svojich tisícročných zasľúbeniach o Ježišovi zmenil názor a nenechal by Ježiša zomrieť za nás na kríži? Boh nemení svoj zámer.

Kresťanstvo teda nemôže byť nahradené náboženstvom, v ktorom úplne absentuje Spasiteľ – ústredná postava judaizmu (Židia tiež očakávajú Mesiáša, Spasiteľa) aj kresťanstva (kresťania veria, že Spasiteľ už prišiel).

3. Nie je rúhaním tvrdiť, že Boh by mohol mať syna?

Boh je Duch. Ježiš je Božím synom v zmysle duchovnom, nie fyzickom. Boh nemal sexuálny vzťah so žiadnou ženou.

Izaiáš povedal: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.“9

On je Boh, ktorý sa skrze Máriu stal človekom. Je Bohom a zároveň Synom, narodený z Márie, panny. Prečo sa Ježiš narodil z panny Márie?

To, že sa zrodil len zo ženy, a nie z muža a ženy, znamená, že na seba nevzal hriešnu prirodzenosť Adama a Evy. Keď Adam a Eva zhrešili, odovzdali svoju hriešnu prirodzenosť ďalším generáciám a prostredníctvom ich detí prešla až na nás.

Všetci sa rodíme hriešni. Každý z nás sa rodí s tendenciou robiť veci po svojom namiesto toho, aby ich robil Božím spôsobom. Všetci hrešíme a potrebujeme Spasiteľa.

Aby nás však Ježiš mohol spasiť, musel mať inú prirodzenosť. Musel byť počatý z Božieho Ducha, Ducha Svätého, bez akéhokoľvek hriechu.

Boh sa človeku zjavil v mnohých podobách: Mojžišovi sa zjavil v podobe horiaceho kra. Keď sa Boh prihováral Abrahámovi, mal podobu hlasu z nebies. Prečo by Boh nemohol na seba vziať podobu človeka, aby sa nám zjavil?

4. Moslimovia tvrdia, že Ježiš nezomrel na kríži. Ako to bolo?

Ako Boh skúšal Abraháma? Požiadal ho, aby obetoval svojho syna. Počas výstupu na horu sa chlapec opýtal: „…kde je baránok na spaľovanú obetu?“ Abrahám odpovedal: „…baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh.“ A Boh sa postaral o baránka, ktorého mu potom Abrahám obetoval.

Pozrime sa na trvalé posolstvo, ktoré nám Boh dáva.

Boh sa zľutúva. Zachraňuje Abrahámovho syna výmenou za baránka.

V Druhej Mojžišovej knihe znova vidíme dôležitosť baránka. V tejto knihe Boh varuje svoj ľud v Egypte, že sa chystá biť Egypťanov. Ak tí, čo veria v Boha, natrú veraje svojich dverí baránkovou krvou, anjel smrti prejde okolo ich domu a neusmrtí ich. Veriaci ľud bol zachránený vďaka baránkovi.

O baránkovi čítame opäť v Tretej Mojžišovej knihe. Každý rok mal kňaz vziať za mesto jedného baránka a tam ho obetovať za hriechy veriacich. Z roka na rok obetný baránok zachraňoval ľud svojou krvou.

Ježiš ako baránok

Neskôr Ján Krstiteľ hovoril zástupu o Ježišovi: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“10 Jeden baránok, ktorý zachráni celý svet, je určený pre všetkých, ktorí v neho uveria.

Čo by sa stalo, ak by Abrahám nepočúvol Boží hlas alebo by neveril, že k nemu prehovoril Boh? Jeho syn by zomrel!

Čo v prípade, ak by ľudia Bohu neverili a nenatreli by si veraje dverí krvou baránka?

Polož si otázku. Niekedy pred 2000 rokmi Ježiš, Baránok Boží, visel na kríži a dal za teba svoj život. Biblia hovorí jasne: „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“11

Čo sa stane, ak si povieš: „Nie, neukrižovali ho. Ak bol Boh, nemohol zomrieť.“? Tento Boží Baránok bol obetovaný, aby zaplatil za tvoje hriechy a hriechy celého sveta. Čo sa stane v tvojom prípade, ak tvrdíš, že nebol zabitý, že Boží Baránok nezomrel za tvoj hriech a kvôli tomu, aby ti bolo odpustené?

5. Islam popiera smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša

Ak Ježiš zomrel na kríži a bol tri dni v hrobe, znamená to, že tri dni bol Boh mŕtvy? Na túto otázku si odpovieme pomocou názorného príkladu.

Povedzme, že máme vázu. Nie sú v nej kvety ani voda. Je len plná vzduchu. Aký je rozdiel medzi vzduchom mimo vázy a vzduchom vo váze? Vzduch vo vnútri vázy má tvar, nie? Zložením ide o rovnaký vzduch, ale ten vo váze má určitú podobu.

Ak zoberieme vázu a hodíme ju o stenu, čo sa stane so vzduchom v nej? Zomrie? Nie, vzduch predsa nemôže zomrieť. Váza sa rozbije na tisíce kúskov, ale so vzduchom vo vnútri sa nič nestane, okrem toho, že stratí svoj tvar.

Keď Ježiš naposledy vydýchol na kríži, jeho telo zomrelo, ale Ježišov Duch, Duch Boží, nikdy nezomrel. V Ježišovi vzal Boh na seba podobu človeka. Hoci mal výzor človeka, Ježiš rozhodne nebol iba človekom.

Prečo zomrel Ježiš?

Na kríži Ježiš zaplatil za našu hriešnosť a odstránil prekážku, ktorá stála medzi nami a Bohom. Vďaka jeho smrti môžeme byť zmierení s Bohom. Keďže my sme boli vinní, Božej spravodlivosti plne vyhovel Ježiš, Boží Baránok, ktorý trpel za nás. Boh nám vyjadril dokonalú lásku tým, že Ježiš ochotne položil za nás svoj život.

Možno namietaš: „To nie je fér.“ Máš pravdu. Nezaslúžime si, aby za nás Ježiš zomrel. Bolo to však Božie riešenie pre nás. Nie je namieste, aby sme hovorili Bohu, ako má konať.

Ježiš si odpykal náš trest smrti, aby sme za svoje hriechy nemuseli zomrieť my. Túži po tom, aby sme vstúpili do vzťahu s ním, poznali jeho lásku a mali večný život.

Prečítaj si ešte jeden príbeh, ktorý ti pomôže pochopiť, čo pre nás Ježiš urobil.

Príbeh o sudcovi

Žil jeden spravodlivý a čestný sudca. Nikdy nebral úplatky. Raz jednu ženu prichytili pri priestupku a predviedli pred neho. Za trest mala ísť buď do väzenia, alebo zaplatiť vysoký peňažný trest, na ktorý však nemala.

Sudca sa jej opýtal: „Ste vinná, alebo nie?“ Žena zvolala: „Vaša ctihodnosť, nemám ako zaplatiť. Nemám peniaze. Prosím, zmilujte sa nado mnou.“ Sudca povedal: „Pýtam sa vás, ste vinná, alebo nie? Priznávate sa?“ Napokon mladá žena odpovedala: „Áno, vaša ctihodnosť, som vinná.“

Sudca odvetil: „Musíte teda za svoj čin zaplatiť. Väzenie, alebo pokuta.“ Týmto vyhlásením prípad uzavrel.

Zaplatenie trestu

Žena začala kričať a nariekať. Odviedli ju zo súdnej siene do väznice. Sudca si zložil talár a opustil súdnu sieň. Šiel k pokladnici a ten vysoký trest za odsúdenú zaplatil on. Prečo? Pretože tú ženu miloval. Bola to jeho vlastná dcéra. Sám vykúpil svoju dcéru, dal za ňu všetko, čo mal.

Keď si sudca zložil talár, stal sa z neho človek ako každý iný. A to je presne to, čo urobil Ježiš. Opustil nebesá, vyzliekol si rúcho slávy a stal sa obyčajným človekom. Zomrel za nás, takže už nie sme odsúdení za naše hriechy ani naveky oddelení od Boha.

Všetci proroci ohlasovali príchod Ježiša ako toho, ktorý zomrie za hriechy sveta. Ježiš je pre ľudstvo jediná nádej na dosiahnutie večného života.

Vráťme sa na začiatok k Adamovi a Eve. Boh povedal Satanovi, že potomok ženy mu rozmliaždi hlavu a ľudstvo bude vykúpené. Ježišova smrť a vzkriesenie premohli Satanovu moc. Ježiš porazil hriech aj smrť a prelomil našu odlúčenosť od Boha… Pre Satana to bola zdrvujúca porážka.

6. Pre islam je Ježiš len prorok a Boží posol

Existuje len jeden Boh. Biblia o ňom hovorí veľa vecí:

 • Boh je večný – vždy bol, je a bude
 • Boh je svätý – bez chyby, dokonalý
 • Boh je pravda – jeho slovo je večné, nemenné, spoľahlivé a pravdivé
 • Boh je prítomný – vždy a všade
 • Boh je mocný – jeho moc nemá hraníc
 • Boh je vševediaci – vždy vie dokonale o všetkom
 • Boh je stvoriteľ – je tvorcom všetkého, čo existuje

Boh sa rozhodol, že sa dá ľudstvu poznať a zjaví nám o sebe tieto veci v Biblii. Ak veríme, že Biblia bola inšpirovaná Bohom, jej výroky musia byť pravdivé (či sa nám páčia, alebo nie), lebo Boh je pravda.

Je Ježiš Boh?

Biblia odkrýva, že Ježiš má presne také isté vlastnosti ako Boh. Napríklad si zoberme vlastnosť „večný“.

Biblia o Ježišovi hovorí: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje… To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“12

A tiež: „[Ježiš] je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“13

Ale ak existuje len jeden Boh, ako mohol byť Bohom aj Ježiš?

Žijeme v trojrozmernom svete. Každý človek má výšku, šírku a hrúbku. Dvaja rôzni ľudia môžu vyzerať veľmi podobne. Môžu mať rovnaké záujmy či povolania. No v skutočnosti človek nemôže byť rovnaký ako niekto iný. Ľudia sú jedinečné bytosti.

Boh sa však nedá zaškatuľkovať do nášho trojrozmerného vesmíru. On je Duch. A je nekonečne komplexnejšou bytosťou, než sme my. To je dôvod, prečo môžu byť Ježiš a Otec odlišní, a predsa stále rovnakí.

Biblia jasne hovorí o Bohu Synovi, Bohu Otcovi a Bohu Duchu Svätom. Ale tiež nám jednoznačne tvrdí, že je len JEDEN Boh. Ak by sme to chceli vyjadriť matematicky, výsledkom by nebol súčet 1 + 1 + 1 = 3, ale súčin 1 x 1 x 1 = 1. Boh je jeden.

Izaiáš stovky rokov pred narodením Ježiša predpovedal: „Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“14 Emanuel doslovne znamená „Boh s nami“.

Ježiš tvrdil, že kto pozná jeho, pozná Boha. Vidieť jeho znamenalo vidieť Boha. Veriť v neho znamenalo veriť v Boha.

Ak sa chceš dozvedieť viac o Ježišovom živote a o tom, ako naplnil svoje výroky, prosím, prečítaj si článok Bol Ježiš Boh, alebo obyčajný človek?

Boh ťa miluje

Je tu ešte niečo, čo by si mal o Bohu vedieť. Miluje ťa a zaujíma sa o teba.

Ježiš nám vraví: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“15

Ježiš nás pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.“16

Vynakladáme veľkú námahu na to, aby sme urobili dosť pre Boha… Ale Ježiš nám ponúka novú slobodu. Môžeme zažívať jeho lásku a byť nanovo motivovaní potešovať Boha. Už nie zo strachu, ale z radosti, že ho poznáme.

Pavol, jeden z Ježišových nasledovníkov, to zažil a poznamenal:

„Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“17

Poznámky: (1) Matúš 5, 18 (2) Matúš 24, 35 (3) 2. Timotejovi 3, 16 (4) Izaiáš 40, 8 (5) 2. Korinťanom 13, 1 (6) 1. list Jána 1, 1 (7) Genezis 3, 14-15 (8) Izaiáš 53, 2-6 (9) Izaiáš 9, 5 (10) Ján 1, 29 (11) Rimanom 5, 8 (12) Ján 1, 1-3.14 (13) Kolosanom 1, 15-16 (14) Izaiáš 7, 14 (15) Ján 15, 9-11 (16) Matúš 11, 28-30 (17) Rimanom 8, 38-39