Ako môže byť jeden Boh v troch osobách?

Otázka:

Môžete mi vysvetliť, čo je Božia Trojica? Je Boh jeden, alebo sú traja?

Naša odpoveď:

Všetci žijeme v trojrozmernom svete. Všetky hmotné predmety majú určitú dĺžku, šírku a hĺbku. Vezmi si napríklad takú knihu. Tiež má svoju dĺžku, šírku a hĺbku. Jej dĺžka nie je jej šírkou, jej šírka zas nie je jej hĺbkou. Tieto tri dimenzie môžu byť opisované aj jednotlivo, ale zároveň sú navzájom späté. Ak odstrániš jednu z týchto dimenzií, už neopisuješ knihu.

Podobne, aj trojica má troch odlišných členov, ktorí sú navzájom spätí. Biblia jasne hovorí o Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu Svätom. Otec nie je ten istý ako Syn, ktorý nie je ten istý ako Duch Svätý, a ten zas nie je ten istý ako Otec. Každý z nich má Božskú podstatu, ale nie sú to traja bohovia, ale len JEDEN Boh.

Keby sme to mali vyjadriť jazykom matematiky, nebola by to rovnica 1 + 1 + 1 = 3. Bola by to rovnica 1 x 1 x 1 = 1.

Boh je trojjediný Boh. Slovo trojjediný sa skladá z častí „troj-“ a „jediný“. Slovom „Trojica“ vyjadrujeme to, čo nám Biblia zjavuje o Bohu: že ide o tri osoby, ktoré zdieľajú tú istú Božskú podstatu. Niektorí ľudia sa to snažili ilustrovať pomocou rôznych prirovnaní. Napríklad H2O sa môže vyskytovať v podobe vody, ľadu a pary. Sú to tri rôzne podoby, ale stále je to H2O. Ako ďalšie prirovnanie môže poslúžiť vajíčko, ktoré má škrupinu, bielok a žĺtok, a všetko je to vajíčko. Toto prirovnanie však trochu pokrivkáva – naznačuje, že môžu byť nejaké „časti“ Boha, čo nezodpovedá skutočnosti.

Boh Otec je celkom a úplne Bohom. Boh Syn (Ježiš) je tiež celkom a úplne Bohom. Aj Duch Svätý je celkom a úplne Bohom. Je však len jeden Boh. V našom svete, s našou obmedzenou ľudskou skúsenosťou, je ťažké porozumieť učeniu o Božej Trojici. Boh však vystupuje v tejto podobe od samého začiatku Biblie. Všimni si množné číslo v 1. knihe Mojžišovej (Genezis) 1, 26: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu…“ Boh tu neodkazuje na iné bytosti (anjelov atď.), ale hovorí sám so sebou v množnom čísle, keďže je trojjediný.

Aj keď nejde o vyčerpávajúci zoznam, tu je pár ďalších biblických citátov, ktoré ukazujú, že Boh je jeden, avšak v troch osobách:

  • „Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.“1
  • „Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha.“2
  • „Vieme,… že okrem jedného Boha niet iného.“3
  • „Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.“4
  • „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha…“5
  • Ježiš veľakrát zdôrazňoval svoju totožnosť s Bohom. Nebol len veľký učiteľ či prorok, alebo len Boží syn, ale sám bol Bohom: „Ja a Otec sme jedno.“6 „Kto videl mňa, videl aj Otca.“7 „A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“8
  • „Ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“9
  • „Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“10
  • „Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.“11
  • Ježiš pred svojím odchodom učeníkom predpovedal príchod Ducha Svätého: „A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás… Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.“12

Všetky citácie sú z Biblie. [1] 5. Mojžišova 6, 4; [2] Izaiáš 45, 5; [3] 1. Korinťanom 8, 4; [4] Matúš 3, 16-17; [5] Matúš 28, 19; [6] Ján 10, 30; [7] Ján 14, 9; [8] Ján 12, 45; [9] Rimanom 8, 9; [10] Matúš 1, 20; [11] Lukáš 1, 35; [12] Ján 14, 16-17.23.

Máš aj ty otázku? Napíš nám…