Ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla?

Otázka:

„Snažím sa pochopiť ako Boh, ktorý je láska, môže poslať ľudí do pekla. Aký zmysel má peklo?”

Naša odpoveď:

Treba zobrať do úvahy niekoľko vecí:

(1) Boh dal všetkým ľuďom dostatok dôkazov, aby mohli spoznať, že existuje.

  • “Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie…”1
  • „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk.”2

(2) Napriek tomu sa niektorí ľudia rozhodujú, že Boha poznať nechcú.

  • „Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, …”3
  • „Blázon si v srdci hovorí: Boha niet!”4
  • „Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou…”5

(3) Ľudia dostali slobodnú vôľu. Môžu hľadať Boha a začať s ním vzťah, alebo ho odmietnuť. To, pre čo sa ľudia rozhodnú, určuje aj ich život po smrti.

Večný život je život s Bohom, navždy. Ježiš jasne vyjadril, že tento večný život získavame tak, že v neho uveríme. Je to vzťah s Bohom, ktorý neskončí.

  • „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.”6
  • „Kto verí v Syna, má večný život.”7
  • „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.”8

Boh chce, aby ho všetci ľudia spoznali, no Biblia hovorí, že Boh nikoho nenúti, aby sa pre neho rozhodol. Dovoľuje ľuďom, aby ho odmietli. Boh je láska, no dovoľuje ľuďom odmietnuť jeho lásku a zostať tak od neho oddelení. Ježiš povedal: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.”9 Ak chceš zistiť, ako začať vzťah s Bohom a prijať večný život, pozri: Chcel by si Boha poznať osobne?

(1) Rimanom 1, 19-20 (2) Žalm 19, 2 (3) Rimanom 1, 25 (4) Žalm 14, 1 (5) Izaiáš 53, 6 (6) Ján 3, 16 (7) Ján 3, 36 (8) Ján 11, 25 (9) Ján 5, 24